GIM   >>   PGDM (HCM)   >>   REPRESENTATIVES

Placements

Representatives

Name Mobile
Ashutosh K Mishra 91-9665354350
Kanika Singh 91-8989141041
Saiprakash Sakhalkar 91-8412882781
Sony Kumari
91-9886345013
Suvodip Bhattacharya 91-9874327897
Venkatesh Kumar S 91-9159602769
Placement Representativess
Standing (L to R) : Venkatesh Kumar S, Suvodip Bhattacharya, Ashutosh K Mishra
Sitting (L to R) : Sony Kumari, Saiprakash Sakhalkar, Kanika Singh