GIM   >>   PGDM (HCM)   >>   REPRESENTATIVES

Placements

Representatives

Name Mobile
Bhavya Banga 91-8105488997
Bushra Hasan 91-8800786269
Shivam Bhadauria 91-8375947859
Vanshika Johri 91-7022607795
Vyom Bhardwaj 91-8383062699
Placement Representativess
Standing (L to R) : Shivam Bhadauria, Vyom Bhardwaj
Sitting (L to R) : Vanshika Johri, Bhavya Banga, Bushra Hasan